Strona Główna Struktura organizacyjna Zakłady badawcze

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

dr hab. inż. Eleonora Wcisło - kierownik zakładu
tel. (32) 254-60-31 wew. 263, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH

dr hab. Tomasz Staszewski, prof. IETU – kierownik zakładu
tel. (32) 254-60-31 wew. 204, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Centralne Laboratorium

Dział Informatyczny

Dział Współpracy z Zagranicą

Dział Promocji

Dział Rozwoju

Biblioteka Naukowa


Zespół Badań Atmosfery

Do zakresu działania Zespołu Badań Atmosfery należy realizacja prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych, opinii i ekspertyz w zakresie:
 • uciążliwości źródeł emisji dla środowiska atmosferycznego,
 • modelowania jakości powietrza dla obszaru gmin i powiatów,
 • monitoringu i analizy jakości powietrza,
 • sterowania jakością powietrza w skali lokalnej, regionalnej i krajowej,
 • redukcji emisji do powietrza atmosferycznego z procesów technologicznych, spalania paliw, substytutów paliw i odpadów pochodzenia przemysłowego,
 • ocen stopnia zanieczyszczenia środowiska rtęcią,
 • wykonywania bilansów rtęci w procesach produkcyjnych,
 • chemizmu opadów atmosferycznych,
 • ocen wpływu opadów kwaśnych na środowisko.

Zespół Analiz Ryzyka Środowiskowego

Do zakresu działania Zespołu Analiz Ryzyka Środowiskowego należy realizacja prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych, opinii i ekspertyz w zakresie:
 • szacowania ryzyka zdrowotnego populacji ludzkich, wynikającego z zanieczyszczenia środowiska oraz dla potrzeb remediacji terenów zdegradowanych,
 • adaptacji metod szacowania ryzyka zdrowotnego dla potrzeb zarządzania środowiskiem,
 • ocen narażenia środowiskowego na metale toksyczne populacji ludzkich na podstawie biomarkerów w materiale biologicznym,
 • ocen zanieczyszczenia mediów środowiskowych substancjami chemicznymi,
 • ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi,
 • edukacji ekologicznej.
dr hab. inż. Eleonora Wcisło – kierownik zespołu
tel. (32) 254-60-31 wew. 263, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zespół Fitoremediacji

Do zakresu działania Zespołu Fitoremediacji należy realizacja prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych, opinii i ekspertyz w zakresie:

 • oceny stopnia skażenia gleb,
 • zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi,
 • doradztwa technicznego w zakresie wyboru technologii oczyszczania gleb,
 • oceny przydatności terenów rolnych do produkcji nie zanieczyszczonej żywności,
 • skutków oddziaływania emisji przemysłowych na rośliny,
 • ograniczenia dostępności dla roślin zanieczyszczeń zawartych w glebie,
 • rewitalizacji terenów zdegradowanych,
 • charakterystyki terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi przed wdrożeniem technologii oczyszczania,
 • oczyszczania gleb z metali ciężkich przy użyciu roślin,
 • koncepcji rewitalizacji oraz scenariuszy zagospodarowania terenów poprzemysłowych.
dr Marta Pogrzeba – kierownik zespołu
tel. (32) 254-60-31 wew. 252, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zespół Mikrobiologii Środowiska

Do zakresu działania Zespołu Mikrobiologii Środowiska należy realizacja prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych, opinii i ekspertyz w zakresie:

 • mikrobiologicznego i chemicznego skażenia pomieszczeń wraz z określeniem zagrożenia zdrowia wynikającego z tego skażenia,
 • mikrobiologicznego i chemicznego skażenia na stanowiskach pracy wraz z określeniem zagrożenia zdrowia wynikającego z tego skażenia,
 • wpływu wysypisk odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków oraz innych obiektów emitujących drobnoustroje chorobotwórcze i inne zanieczyszczenia na otoczenie; określenie zagrożenia zdrowia wynikającego z tego skażenia,
 • oceny chemicznego i mikrobiologicznego skażenia i stopnia żyzności (eutrofizacji) wód powierzchniowych i podziemnych,
 • skażenia gleb i wód gruntowych węglowodorami ropopochodnymi oraz projekty oczyszczania (bioremediacji) środowiska z tych zanieczyszczeń,
 • wykorzystanie biomasy bakterii i grzybów mikroskopijnych do usuwania metali ciężkich i zanieczyszczeń toksycznych ze środowiska,
 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych i sanitarnych,
 • oznaczanie węglowodorów ropopochodnych w wodzie i w glebie metodami immunologicznymi.
dr hab. Grażyna Płaza, prof. IETU – kierownik zespołu
tel. (32) 254-60-31 wew. 170, 246, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zespół Biomonitoringu Środowiska

Do zakresu działania Zespołu Biomonitorigu Środowiska należy realizacja prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych, opinii i ekspertyz w zakresie:

 • pomiarów i modelowania pobierania (depozycji) zanieczyszczeń przez rośliny,
 • procesów przebiegających na powierzchni roślin,
 • procesów fizjologicznymi roślin w warunkach stresowych,
 • obiegu zanieczyszczeń i mineralnych składników odżywczych w ekosystemach leśnych,
 • skutków oddziaływania pobranych zanieczyszczeń w aspekcie poziomów i ładunków krytycznych, aż do poziomu ekosystemów (leśnych),
 • ocen oddziaływania na środowisko,
 • wyznaczania obszarów zdegradowanych przez przemysł,
 • zastosowania liczb ekologicznych w monitoringu przyrodniczym.
dr hab. Tomasz Staszewski, prof. IETU – kierownik zespołu
tel. (32) 254-60-31 wew. 204, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zespół Zagospodarowania Odpadów

Do zakresu działania Zespołu Zagospodarowania Odpadów należy realizacja prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych, opinii i ekspertyz w zakresie:
 • programów gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w skali regionalnej i lokalnej,
 • koncepcji technologicznych obiektów gospodarki odpadami,
 • optymalizacji organizacji gospodarki odpadami komunalnymi dla przedsiębiorstw komunalnych, gmin i rejonów,
 • studiów wykonalności obiektów gospodarki odpadami,
 • doradztwa technicznego i ekonomicznego w zakresie wyboru technologii w dziedzinie gospodarki odpadami,
 • monitoringu obiektów gospodarki odpadami,
 • ocen oddziaływania na środowisko obiektów przemysłowych, usługowych i obiektów gospodarki odpadami,
 • badań możliwości zagospodarowania odpadów, w tym lokowania w podziemiach kopalń,
 • opracowywania koncepcji odzysku terenów zajmowanych przez składowiska odpadów,
 • badań odpadów,
 • opracowywania waloryzacji środowiska, strategii ochrony i planów ochrony (parków krajobrazowych, gmin, powiatów, województw).
mgr Marek Matejczyk – kierownik zespołu
tel. (32) 254-60-31 wew. 235, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zespół GIS

Do zakresu działania Zespołu GIS należy realizacja prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych, opinii i ekspertyz w zakresie:
 • modelowania zmienności substancji zanieczyszczających środowisko,
 • klasyfikacji zanieczyszczenia środowiska,
 • opracowywania programów rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
 • cyfryzacji map z materiałów powierzonych,
 • tworzenia baz danych na podstawie dostarczonych materiałów (w formatach dbf, mdb) i w oparciu o wyniki zleconych badań,
 • tworzenia map numerycznych w modelu wektorowym i rastrowym,
 • opracowywania kompozycji mapowych,
 • budowy numerycznych modeli terenu i ich wizualizacji,
 • tworzenia systemów informacji przestrzennej o obiektach chronionych i antropopresji,
 • opracowania planów rekultywacji i zagospodarowania terenu.
dr Joachim Bronder - kierownik zespołu
tel. (32) 254-60-31 wew. 239, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zespół Polityki Ekologicznej

Do zakresu działania Zespołu należy prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych oraz wykonywanie opinii i ekspertyz w zakresie:

 • ocen oddziaływania na środowisko,
 • przeglądów ekologiczne,
 • instrumentów zrównoważonego rozwoju (dla skali lokalnej, a także globalnej),
 • rozwoju narzędzi wspierania ekoinnowacji,
 • integracji działań w planowaniu przestrzennym i w kontroli środowiska jako podstawa zrównoważonego rozwoju miast i regionów,
 • analizy i oceny cyklu życia,
 • edukacji ekologicznej.

dr Janusz Krupanek – kierownik zespołu
tel. (32) 254-60-31 wew. 284, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zespół Ochrony Wód i Gruntów

Do zakresu działania Zespołu Ochrony Wód i Gruntów należy realizacja prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych, opinii i ekspertyz w zakresie:
 • strategii gospodarowania i ochrony wód powierzchniowych,
 • ocen możliwości rewitalizacji zbiorników wodnych oraz wspomagania procesów samooczyszczania wód,
 • ocen skutków realizacji projektów gospodarki wodno-ściekowej dla wód płynących,
 • metod likwidacji zagrożeń jakości wód płynących,
 • badań wpływu opadów atmosferycznych na jakość wód powierzchniowych,
 • modelowania procesów zlewniowych przy użyciu hydrologicznych i meteorologicznych modeli matematycznych,
 • identyfikacji wpływu poważnych awarii na środowisko wodno-gruntowe,
 • badań i modelowania procesów hydrogeologicznych na obszarach dotkniętych antropopresją,
 • modelowanie wpływu składowisk odpadów na środowisko wodno-gruntowe,
 • wdrażanie do praktyki technologii oczyszczania gruntów i wód podziemnych zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi oraz metalami.Centralne LaboratoriumIETU

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA Nr AB 325.

CENTRALNE LABORATORIUM posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 325 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań fizyko-chemicznych wody, ścieków, gleby i osadów.

Centralne Laboratorium:
 • prowadzi prace naukowe i badawczo-rozwojowe, wydaje opinie i ekspertyzy związane z oceną stanu zanieczyszczeni środowiska i klasyfikacją poszczególnych elementów środowiska zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi,
 • wdraża nowe techniki i metody badawcze w celu doskonalenia i poszerzania kompetencji technicznych,
 • prowadzi kontrolę jakości stosowanych metod badawczych przez udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych,
 • prowadzi prace związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN/EN ISO 17025.
 • świadczy usługi analityczne związane z badaniem środowiska w zakresie:
 • oznaczania związków nieorganicznych i organicznych w elementach środowiska (woda, gleba, ścieki, materiał roślinny, pył zawieszony, odpady, osady itp.),
 • pobierania próbek i wykonywania pomiarów w warunkach terenowych.
Centralne Laboratorium tworzą:
 • Sekcja Klasycznych Analiz Nieorganicznych
 • Sekcja Instrumentalnych Analiz Nieorganicznych
 • Sekcja Analiz Organicznych
 • Sekcja Pobierania Próbek
mgr inż. Tadeusz Mańko – kierownik laboratorium
tel. (32) 254-60-31 wew. 294, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dział Informatyczny

Podstawowym zadaniem działu jest świadczenie usług informatycznych.
W skład działu wchodzą:
 • Zespół Systemów Informatycznych,
 • Zespół Obsługi Informatycznej,
Zakres działania Zespołu Systemów Informatycznych obejmuje prowadzenie prac naukowych badawczo-rozwojowych, konsultingowych, opinii i ekspertyz w zakresie:
 • przetwarzania i gromadzenia informacji,
 • projektowania i budowy systemów informatycznych,
 • projektowania i budowy aplikacji komputerowych, w tym aplikacji internetowych,
 • modelowania stanu środowiska z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 • rozproszonego przetwarzania danych,
 • rozwoju własnych narzędzi informatycznych.
Zakres działania Zespołu Systemów Informatycznych obejmuje:
 • określanie standardów oprogramowania Instytutu,
 • planowanie oraz koordynacja prac związanych z zakupami, wdrażaniem i rozwojem systemów informatycznych dla działów administracyjnych i zespołów badawczych,
 • prowadzenie prac związanych z integracją systemów i zasobów informatycznych wykorzystywanych w Instytucie,
 • obsługę techniczną związaną z budową serwisów internetowych,
 • prowadzenie konsultacji w zakresie wyboru sprzętu oraz oprogramowania korzystającego z zaawansowanych technologii informatycznych.
Zakres działania Zespołu Obsługi Informatycznej to:
 • realizacja funkcji Administratora Sieci,
 • planowanie, nadzór i koordynacja prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej Instytutu w tym: okablowania strukturalnego, elementów pasywnych, elementów aktywnych, serwerów sieciowych,
 • utrzymanie stanowisk komputerowych oraz bieżące rozwiązywanie problemów użytkowników aplikacji (HelpDesk),
 • organizacja dostępu do sieci INTERNET pracownikom Instytutu,
 • administracja i utrzymanie serwerów plików, poczty elektronicznej, WWW i FTP,
 • administracja i zarządzanie domeną Instytutu i kontami użytkowników,
 • wsparcie techniczne dla wdrożonych w Instytucie wielostanowiskowych systemów informatycznych w działach administracyjnych Instytutu wraz z administracją baz danych tych systemów,
 • prace związane z administracją i utrzymaniem systemów do tworzenia kopii zapasowych danych,
 • prowadzenie konsultacji w zakresie wyboru sprzętu oraz oprogramowania,
 • zakupy sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania informatycznego oraz ich ewidencjonowanie, instalacja, konserwacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem,
 • zapewnienie, w porozumieniu z Pełnomocnikiem Ochrony, ochrony systemów teleinformatycznych Instytutu w których przetwarzane są informacje niejawne,
 • udział w projektach zgodnie ze specyfiką zespołu.
mgr inż. Jacek Długosz – kierownik działu
tel. (32) 254-60-31 wew. 139, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dział Współpracy z Zagranicą

Podstawowym zadaniem Działu Współpracy z Zagranicą jest obsługa działalności Instytutu na arenie międzynarodowej oraz realizacja współpracy z zagranicą.

Działalność merytoryczna Działu obejmuje:
 • udział w kształtowaniu celów, strategii i polityki współpracy Instytutu z zagranicą,
 • inicjowanie i realizacja działań własnych wzmacniających rolę Instytutu jako partnera w projektach międzynarodowych (opracowanie wniosków aplikacyjnych i realizacja projektów dot. działań wspierających kontakty międzynarodowe, sieci naukowe, prowadzenie punktu kontaktowego programów badawczych UE, itp.),
 • opracowanie materiałów promocyjnych Instytutu w j. angielskim,
 • działania z zakresu promocji i upowszechniania prac badawczych i ich wyników na arenie międzynarodowej w ramach projektów realizowanych z udziałem IETU.
Działalność usługowa Działu obejmuje:
 • pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych do projektów zagranicznych,
 • wsparcie w zakresie koordynacji projektów międzynarodowych,
 • organizowanie międzynarodowych konferencji i szkoleń,
 • obsługa kontaktów z zagranicą, w tym obsługa wizyt gości zagranicznych Instytutu,
 • tłumaczenie i weryfikacja tekstów z i na język obcy, obsługa tłumaczeń spotkań,
 • obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników Instytutu.
mgr Izabela Ratman-Kłosińska – kierownik działu
tel. (32) 254-60-31 wew. 243, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dział Promocji

Podstawowym zadaniem Zespołu jest promocja Instytutu w kraju i za granicą, w szczególności:

 • realizacja celów, strategii i polityki promocji,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących rozwoju metod i narzędzi komunikacji społecznej, w tym komunikacji ryzyka środowiskowego,
 • realizacja funkcji rzecznika prasowego;
 • projektowanie, przygotowanie, wydanie, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Instytucie w postaci drukowanej i elektronicznej,
 • inicjowanie, zgłaszanie oraz organizacja uczestnictwa Instytutu w zewnętrznych imprezach promocyjnych związanych z ochroną środowiska – krajowych i międzynarodowych targach ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych, wystawach, festiwalach itp.,
 • organizacja krajowych i międzynarodowych szkoleń, konferencji,
 • prowadzenie Sekretariatu Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”.

mgr inż. Wanda Jarosz – kierownik działu
tel. (32) 254-60-31 wew. 136, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dział Rozwoju

Do zadań Działu Rozwoju należy:

 • przygotowanie projektów strategii i polityki działania Instytutu,
 • przygotowanie propozycji programu, budżetu i procedur realizacji strategii Instytutu w szczególności w zakresie rozwoju organizacji i jakości,
 • przygotowanie i opracowanie materiałów do ewaluacji jednostek na podstawie danych otrzymanych od kierowników komórek organizacyjnych,
 • dokonywanie cyklicznego zestawienia wyników pracy intelektualnej, do których prawa przysługują Instytutowi, na podstawie danych przekazanych przez twórców,
 • przygotowanie projektów sprawozdania z działalności Instytutu,
 • przygotowanie projektów wniosków o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową i innych z zakresu jakości i rozwoju organizacji wraz z projektami sprawozdań z wykorzystania wnioskowanych środków,
 • przygotowanie i opracowanie materiałów do oceny pracowników na podstawie danych przekazywanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
 • uczestnictwo w projektach zgodnie ze specyfiką działu.
mgr Maria Korcz-Olejek
tel. (32) 254-60-31 wew. 124, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biblioteka Naukowa

Do zadań Biblioteki Naukowej należy w szczególności:
 • planowanie i realizacja zakupów bibliotecznych zgodnie z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • opracowanie nabytków bibliotecznych: wydawnictw zwartych, kartografii i czasopism,
 • prowadzenie biblioteki cyfrowej,
 • obsługa czytelnicza biblioteki,
 • realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej (ekspozycje, wystawy itp.).

Griger Halina
tel. (32) 254-60-31 wew. 251, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.