Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/35/DL/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę zestawu do manometrycznego oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5 wraz z wyposażeniem" (znak postępowania: ZP/35/DL/2010)