Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/34/DL/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę młyna laboratoryjnego do materiałów miękkich" (znak postępowania: ZP/34/DL/2010)