Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/31/DNS1/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę zestawu pompowego do poboru próbek wody, młynka hydrometrycznego, próbnika osadu zawieszonego oraz próbnika do prób osadów dennych" (znak postępowania: ZP/31/DNS1/2010).