Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/33/DNP3/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: " Dostawę przenośnej stacji roboczej wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami, na potrzeby realizacji projektu pt. Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap)". (Znak postępowania: ZP/33/DNP3/2010).