Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/30/TI/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę dwuprocesorowego serwera, urządzenia do składowania danych, sieciowego urządzenia aktywnego, zasilaczy awaryjnych oraz komputera przenośnego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/30/TI/2010).