Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/28/DL/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę zestawu części kompatybilnych z posiadanym chromatografem gazowym GC6890 w celu jego unowocześnienia" (znak postępowania: ZP/28/DL/2010).