Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/27/DL/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę zestawu części kompatybilnych z posiadanym chromatografem cieczowym HP1050 w celu jego unowocześnienia" (znak postępowania: ZP/27/DL/2010).