Strona Główna Zamówienia publiczne ZP_22_TI_2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/22/TI/2010).