Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/19/DL/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych, mikrobiologicznych, szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/19/DL/2010).