Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/06/DL/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych, mikrobiologicznych, szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w 2010 roku" (znak postępowania: ZP/06/DL/2010).