Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/13/DNE2/2010

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę zestawów do oznaczania toksyczności Daphtoxkit F oraz kuwet Microtox (Disposable Glass Cuvettes) dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/13/DNE2/2010).