Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/11/DNE2/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę wirówki stołowej wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/11/DNE2/2010).