Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/14/DNE3/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę analizatora do pomiaru ozonu dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/14/DNE3/2010).