Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/09/DZ/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Rezerwację, zakup oraz dostawę krajowych oraz międzynarodowych biletów lotniczych dla pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2010" (znak postępowania: ZP/09/DZ/2010).