Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/05/DFT/2010

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2010" (znak postępowania: ZP/05/DFT/2010).