Strona Główna Przedmiot działalności i kompetencje

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) w Katowicach działa w obszarze ochrony środowiska, zdrowia środowiskowego i zrównoważonego rozwoju.

Obszar działalności obejmuje następujące dziedziny nauki: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki ekonomiczne, nauki matematyczne, nauki o zdrowiu, nauki o Ziemi, nauki leśne, nauki techniczne.

Do zadań IETU należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrażanie i upowszechnianie ich wyników oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i kształtowania środowiska.

Działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu obejmuje w szczególności zagadnienia:

 • zrównoważonego rozwoju;
 • ochrony środowiska i zarządzania jego zasobami;
 • narzędzi wsparcia ekoinnowacji, w tym weryfikacji technologii środowiskowych;
 • metodyki badań w zakresie ochrony i inżynierii środowiska;
 • jakości i stanu środowiska, w szczególności w odniesieniu do terenów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych oraz obszarów zagrożeń ekologicznych,
 • nowoczesnych metod zarządzania jakością środowiska.
Ponadto Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych:
 • prowadzi działania z zakresu komunikacji społecznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju;
 • organizuje i prowadzi sekretariat Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii;
 • prowadzi działania, w tym edukacyjno-szkoleniowe, na rzecz rozwoju kadry naukowej, badawczo-technicznej i inżynieryjno-technicznej placówek badawczych;
 • współpracuje z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz z innymi podmiotami;
 • opracowuje ekspertyzy, opinie oraz oceny dotyczące stanu środowiska w zakresie objętym przedmiotem działania IETU;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez organ nadzorujący;
 • prowadzi działalność gospodarczą.