Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/33/PN/BR-5/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/33/PN/BR-5/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę komory  laminarnej wraz z adaptacją stanowiska pracy"