Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/22/PN/BR-1/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/22/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę wag magazynowych"