Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/17/PN/BR-1/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/17/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawa mobilnej stacji meteo oraz mierników hałasu i wibracji wraz z adaptacją pomieszczeń do przechowywania urządzeń"