Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/20/PN/BR-5/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/20/PN/BR-5/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację aparatury laboratoryjnej wraz z wyposażeniem dodatkowym"