Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/12/PN/BL/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/12/PN/BL/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę odczynników chemicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - wzorce"