Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/06/PN/BR-1/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/06/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę mierników hałasu i wibracji oraz adaptacja pomieszczeń do przechowywania urządzeń pomiarowych i zabezpieczenia danych pomiarowych"