Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/05/PN/BR-1/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/05/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę aparatury do poboru i przygotowania ciał stałych"