Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/03/PN/BR-1/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/03/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę przenośnego automatu do poboru prób wody i ścieków"