Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/01/PN/BR-3/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/01/PN/BR-3/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach"