Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/70/ZO/BR-2/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/70/ZO/BR-2/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Pzp na: „Dostawę części komputerowych na potrzeby realizacji projektu Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni - Pol-Nor/199120/21/2013”