Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/60/PN/BR-5/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/60/PN/BR-5/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację zestawu do analizy białek i kwasów nukleinowych"