Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/62/ZO/BR-1/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/62/PN/BR-1/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę analizatora biogazu"