Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/33/PN/BL/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/33/PN/BL/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację trzykanałowego analizatora węgla, wodoru i siarki wraz z wyposażeniem dodatkowym"