Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/57/PN/BR-3/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/57/PN/BR-3/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach"