Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/56/PN/BR-3/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/56/PN/BR-3/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę terenowego miernika do pomiaru fluorescencji chlorofilu (fluorymetru) wraz z wyposażeniem dodatkowym"