Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/30/PN/BL/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/30/PN/BL/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawa oraz instalacja urządzeń niezbędnych do utworzenia stanowiska spalań wraz z adaptacją pomieszczenia"