Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/29/PN/BR-3/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/29/PN/BR-3/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawa oraz montaż wielofunkcyjnej komory fitotronowej wraz z adaptacją pomieszczenia"