Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/52/PN/BI/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/52/PN/BI/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „Dostawę specjalistycznego oprogramowania oraz usługi wsparcia licencji posiadanego oprogramowania ArcGIS”