Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/45/PN/FA/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/45/PN/FA/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „Modernizację sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych mieszczącym się w Katowicach przy ul. Kossutha 6 – Etap II.”