Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/51/PN/BO/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/51/PN/BO/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę serwera oraz stacji roboczych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na potrzeby projektu Nr 642231 NEW INNONET"