Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/40/PN/BL/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/40/PN/BL/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Sukcesywną dostawę szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych"