Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/43/PN/BI/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/43/PN/BI/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawa urządzenia klasy UTM wraz z urządzeniami zapewniającymi bezpieczny dostęp bezprzewodowy dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na potrzeby realizacji Projektu Nr POIG.02.03.00-00-033/10 Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych"